گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مهاباد

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد _ واحد مهاباد

سیمای زن در شعر شاعران معاصر ( کردی ، فارسی )

                                                                                                                                                                            سیمای زن در شعر شاعران معاصر ( کردی ، فارسی )

      استاد راهنما : دکتر شهباز محسنی                استاد مشاور :  آقای رحیم عبدالهی

     استاد داور : آقای مصطفی یگانی                     نام دانشجو : ناصرکاکه ممی

      تاریخ دفاع : 15/6/90                                     نمره :

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۰ساعت 11:30  توسط خضرالله